A+ A A-

گزارش بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در 7 ماهه اول 1395 مطلب ویژه

amalkardbimeh

گزارش بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در 7 ماهه اول 1395 :

 

حق بیمه تولیدی :
- حجم حق بیمه تولیدی با 19 درصد افزایش به مدت مشابه سال گذشته به 158/6 هزار میلیارد ریال رسیده است.
-سهم بخش غیر دولتی از این مقدار 60.5 و بخش دولتی 39.5 درصد است.
-36.8 درصد حق بیمه های تولیدی به بیمه شخص ثالث و 28.7 درصد مربوط به درمان تعلق داشته است.
-*** رشد سهم بیمه زندگی ادامه داشته و 12 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار به خود اختصاص داد.

خسارت پرداختی :
- شرکت های بیمه حدود 85/9 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخته اند که 23.9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه نشان می دهد .
56 درصد از این خسارت سهم شرکتهای خصوصی بوده است .
- 39.8 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث و 34.7 درصد به رشته بیمه درمان در این مدت بوده است.

نسبت خسارت :
- نسبت خسارت صنعت در این مدت 54.2 درصد بوده و درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.1 درصد افزایش نشان میدهد.
- شرکتهای بیمه میهن ، حافظ ، ملت و نوین بیشترین نسب خسارت را دارا می باشند.
- این نسبت در رشته های بدنه اتومبیل ، درمان ، حوادث راننده و شخص ثالث با 68، 65.5 ، 64.2 و 58.7 درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشته اند.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.