A+ A A-

خسرو امیرحسینی : پلاسکو ما هستیم

آتش گرفتیم، سوختیم

پلاسکو ما هستیم

آنچه که امروز فرو ریخت ساختمان پلاسکو نبود حتی نماد قدیمی مدرنسازی تهران هم نبود که فرو ریخت بلکه بنیانی بود بیشتر که باید به ابعاد اصلی آن پرداخت.

امروز همه ما در مقابل چشمان خود دیدیم که بنیان های جامعه ما با یک جرقه فرو می ریزد و حتی کسانی را که برای نجات جامعه تلاش می کنند زیر آوار خود مدفون می کند و عجبا ندارد که ندارد

اخطارهای ایمنی قبل ی جدی گرفته نشد، استانداردها رعایت نشد، صاحبان نفع با زد و بند مانع از اعمال قانون شدند و ناظران چشم فروبسته.

ساکنان برج (مردم) هم اراده ای برای اصلاح و اجرای قانون نداشتند. نهایتا با یک شعله آتش فراگیرشد....حتی بعد از بروز بحران هم مسایل تمام نشد:

همکاری مردم با پرسنل امداد ...

جامعه تماشاگر منفعل و دست و پاگیر...

اطفاء تنها با تجهیزات معمولی و نیروی انسانی در کام آتش...

عدم ارسال هلی کوپتر برای اطفاء ... و ...

ما امروز دیدیم که یک جامعه بی قانون، بی اخلاق، ناهنجار و بدون مدیریت چطور می تواند تمام نهادهای توسعه و عمران خود را فرو بریزد و تلاشگران جان دهنده را جان بستاند.

این پلاسکو نبود که فرو ریخت...

امروز جامعه فرو ریخت.

و اما نقش روابط عمومی در بحران،

ابتدا باید به روابط عمومی مردمی و آگاه شهرداری تهران خدا قوت گفت و به کارشان که دکترین این نام است، تبریک. سوختیم که سوخت، صبح روز پنج شنبه بود که همسایه خوبمان زنگ زد و گفت: از پنجره سمت چپ به ساختمان پلاسکو بنگر و من آن دیدم که در یازده سپتامبر در نیویورک شاهد آن بودم. دو سه بار چشم ها را مالیدم به صورت خود سیلی زدم که باورم شود که آنچه می بینم در بیداری است مشکل توسعه نیافتگی ایران فقط اصلاح افکار نیست بلکه بخش قابل توجهی از مسایل ما ناشی از بحران شخصیتی ملی باشد. هم اکنون مانند زمان مشروطه افکارمان مدرن است ولی شخصیت و طبقات ما ریشه در تاریخ استبداد دارد. تا زمانی که این تحول شخصیتی صورت نگیرد، خیلی فرق نمی کند کدام گروه اجتماعی در ایران به قدرت بسد، زیرا با افکاری متفاوت ، عمل کردهای گذشته گان را تکرار خواهد کرد. و آنچه در بحران پلاسکو شاهدش بودیم نقش روابط عمومی در شکل کیری افکار عمومی از واقعیت حادثه و بیرون شد از نقل سر حمامی و قهوه خانه ای . بچه های خوب روابط عمومی به شما خدا قوت می گوید موی سپیدی که نیم قرن در رسانه و اولین در روابط عمومی و همسایه حادثهغمگین پلاسکو.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.