A+ A A-

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه: مصرف انرژی و آب فولاد مبارکه از میانگین مصرف جهانی کمتر است

3

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه گفت: اجرای پروژههای متعدد در فولاد مبارکه در زمینۀ بهینهسازی مصرف انرژی و آب شرایطی فراهم کرده است که مصرف آب این شرکت از میانگین مصرف جهانی کمتر و در زمینۀ مصرف انرژی در واحد گندلهسازی یک الگوی جهانی باشد.

جواد نیلی در مصاحبه با خبرنگار فولاد با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در راستای استفادۀ بهینه از انرژی در فرایند تولید و بهکارگیری آن در تولید محصولات با ارزش افزودۀ بالاتر گفت: در شرکت فولاد مبارکه از گاز مصرفی در ناحیۀ آهنسازی بهمنظور تولید آهن اسفنجی استفاده میشود. در حقیقت بیش از65 درصد از حجم گاز ورودی به فولاد مبارکه در این ناحیه و بهمنظور تبدیل گندله به آهن اسفنجی استفاده میشود و بخش دیگری از این گاز ورودی که کمتر از 20 درصد است، در نیروگاه فولاد مبارکه و برای تأمین برق مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفتۀ مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه این شرکت بیش از 25 درصد از برق مصرفی خود را از نیروگاه داخلی خود تأمین میکند و مابقی را از شبکۀ سراسری میگیرد که بر اساس دیاگرام مصرف برق، بیشتر حجم برق مصرفی در ناحیۀ فولادسازی و کورههای قوس الکتریکی است.
وی تصریح کرد: با مقایسۀ مصارف انرژی ناحیهها و واحدهای مختلف شرکت فولاد مبارکه با تولیدکنندگان فولادی که عملکردشان 50 تا 70 درصد بهترین تولیدکنندگان در سطح جهان نیز هست، باید اذعان کرد که مصرف فولاد مبارکه در شرایط استاندارد ملی و جهانی از شرایط خوبی برخوردار است. بهطور مشخص در گندلهسازی، استاندارد ملی مصرف انرژی 1/47 گیگاژول بر تن تولید و متوسط جهانی 1/7 است؛ ولی در فولاد مبارکه، این میزان به 0/92گیگاژول کاهش یافته است که نشان میدهد در زمینۀ انرژی مصرف این واحد در شرکت فولاد مبارکه یک الگوی جهانی است.
دستاوردهای زیستمحیطی شرکت فولاد مبارکه بخش دیگری از سخنان مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه بود. وی در این زمینه گفت: با انجام پروژۀ سیستم HRSG در نیروگاه شرایطی فراهم شده است که این پروژه در سایت کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل متحد بهعنوان پروژۀ مکانیسم توسعۀ پاک (CDM) در تاریخ21 ژوئن 2012 درج شده است.
وی با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه با سرمایهگذاری در ایجاد شبکۀ جمعآوری، تصفیه و بازچرخانی پسابهای 9 شهر از شهرستانهای مبارکه و لنجان گام ارزشمندی در کاهش حداکثری مصرف آب و حفظ محیطزیست برداشته است افزود: مصرف ویژۀ آب صنعتی در فولاد مبارکه در ابتدای سال 97 تا پایان تیرماه برابر با 3/36 مترمکعب بر تن تولید فولاد خام بود که با استفاده از آب برگشتی از تصفیهخانۀ پساب، با تولید 5 میلیون و 423 هزار تن فولاد خام تا پایان دیماه، مصرف ویژۀ آب خام به عدد 2/75 مترمکعب بر تن تولید اسلب رسیده است که این دستاورد بزرگ به الگوی جهانی مبدل شده است.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.