A+ A A-

خسرو امیرحسینی

روز پیش مالک دفتر مطبوع تشریف آوردند تا کرایه دفتر را بر اساس تورم بیفزایند و فرمودند چهل در صد اين يك . چاپخانه زنگ زد وگفت قیمت رفته بالا دو برابر ماه پیش اين دو . سومم كه عیال فرمودند ماه مبارک رمضان است قند شکر و چای نداریم بخرید به فروشگاه رفتم لطف کردند قند کیلو ده هزاره پانصد تومان و شکر نداشتم بخرم ، چای ...ً.
مگر گرانی است؟ مگر همین دوسه روز پیش حمایت از مصرف‌کنندگان جشن سال روز نداشتند ؟
اگر كوفت بخوریم و زهر مار بنوشیم يك تقاضا كه ميتوانيم داشته باشيم و آنكه حرمت قلم بدارید تا از نوشتن باز نماند كه حق تعالي بدان قسم یاد کرده است .
بقولی هرچه می خواهید ببرید ولی قلموکاغذو را برای ما بگذارید .
نقطه سر خط

✍️ خسرو اميرحسيني

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.