A+ A A-

مهندس عظیمیان در دیدار با کارکنان روابط عمومی مطرح کرد؛ توسعۀ فرهنگی بر توسعۀ اقتصادی و سیاسی تقدم دارد

tt

بهمناسبت روز جهانی روابط عــــمومی و ارتـــباطات، مهنــــدس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه با مدیریت و کارکنان روابط عمومی این شرکت دیدار و ضمن ابراز خرسندی از عملکرد این واحد از تلاش آنان قدردانی کرد.

 مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه پیامبر مکرم اسلام، حضرت محمد (ص)، در اوج زمان جاهلیت، مردم را از راه کلام به یکتاپرستی دعوت کردند و بر قلوب مخاطبان خود اثر گذاشتند، اظهار داشت: اقناعسازی مخاطبان و همراه کردن ذینفعان با سازمان، مهمترین خروجی کار روابط عمومی است؛ تاآنجاکه از کار روابط عمومی بهعنوان یک هنر کارآمد یاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی، قدرت  فرهنگی و رسانهای با ضریب نفوذ بسیار زیادی از سایر قدرتها پشتیبانی میکند و زمینۀ به بار نشستن آنها را فراهم میآورد، تصریح کرد: قدرتهای بزرگ با استفاده از همین قدرت نرم فرهنگی و تبلیغات هدفمند تلاش میکنند تا با دستکاری افکار عمومی، ذهن مخاطبان را به تسخیر خود درآورند و به مطامع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود دست یابند.
مهندس عظیمیان درخصوص اهمیت تخصص در کار روابط عمومی گفت: زاویۀ نگاه کارشناسان و متخصصان روابط عمومی باید بهدرستی ترسیم شود؛ در غیر این صورت، نهتنها تأثیر موردنظر را نخواهد داشت، بلکه ممکن است نتایج معکوسی به همراه داشته باشد؛ ازاینرو باید با مخاطبشناسی و مطالعۀ دقیق شرایط و محیط پیرامون، بهگونهای برنامهریزی و عمل کرد تا به تعالی روزافزون سازمان منجر شود.
او ایجاد انسجام سازمانی را یکی دیگر از مهمترین خروجیهای کار روابط عمومی دانست و با اشاره به اینکه قدرت فکری روابط عمومی باید بر قدرت مالی آن مقدم باشد، تصریح کرد: روابط عمومیها باید بتوانند در سختترین شرایط سازمان را یاری کنند.
همچنین در این دیدار، ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه نیز ضمن قدردانی از توجه مدیرعامل به روابط عمومی خاطرنشان کرد: روابط عمومی تلاش خواهد کرد رابط قابلاطمینان مدیریت و بدنۀ سازمان باشد. به همین منظور کارکنان این حوزه با تمامی وجود میکوشند تا با برقراری ارتباط مؤثر بین مدیریت و کارکنان، راهبردهای مدیریت ارشد سازمان را به کارکنان منتقل کنند. درعینحال صدای رسای کارکنان باشند و در نهایت با خلق ارزش مشترک با جامعه، راه دستیابی به اهداف درون و برونسازمانی را هموار سازند.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.