A+ A A-

با اتکا به توان متخصصان داخلی تکمیل شد؛ بهره‌برداری از پست‌های برق 400 و 63 کیلوولت شهید خرازی

foolad29803

  با بهرهبرداری از پروژۀ احداث پستهای برق شهید خرازی فولاد مبارکه، تغذیۀ پایدار انرژی الکتریکی سایت شهید خرازی و پایداری شبکۀ برق پیشین فولاد مبارکه از طریق تغذیۀ بخشی از بارهای آن شبکه محقق شد.

مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه گفت: احداث پروژۀ مذکور در بهمنماه سال1393 در زمینی به مساحت بالغبر 100 هزار مترمربع و با سرمایهگذاری بالغبر 2700 میلیارد ریال در سایت شهید خرازی شروع شد و در بازۀ زمانی چهار سال تکمیل شد و به بهرهبرداری رسید.
علیرضا استکی تصریح کرد: عمدۀ مشکلاتی که قبل از احداث این پست در شبکۀ برق فولاد مبارکه وجود داشته است عبارت بود از:
تکمیل ظرفیت حرارتی خطوط انتقال برق 400 کیلوولت فولاد مبارکه به گونهای که هنگام تعمیر و سرویس دورهای خطوط، اعمال محدودیت برق به فولادسازی اجتنابناپذیر بود.تکمیل ظرفیت تجهیزات شبکۀ برق قبلی فولاد اعم از ترانسهای قدرت و نیروگاهها بهگونهای که با خروج از سرویس یکی از تجهیزات، بخش زیادی از مصارف خطوط تولید دچار قطعی برق و یا کاهش تولید میشدند. همچنین کاهش قابلیت اطمینان شبکۀ برق فولاد مبارکه به علت تمرکز بیشازحد بارها در پست MIS1 و بالا بودن احتمال فروپاشی شبکۀ الکتریکی و قطعی برق کامل و در نهایت عدم امکان تغذیۀ بارهای الکتریکی جدید (نظیر نورد گرم شماره 2، توسعۀ آهنسازی و...)
مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه در خصوص مزیتهای اجرای این طرح اظهار داشت: با اجرای این پست فشار قوی، علاوهبر برطرف شدن موارد بالا، باتوجهبه اصل مهم پدافند غیرعامل در صورت بروز مشکلات فنی در شبکۀ برق قدیم شرکت از وارد آمدن هرگونه خسارت احتمالی پیشگیری خواهد شد.
وی از پست کلیدزنی 400 کیلوولت زندهرود (AIS) با هدف اتصال شبکۀ برق شهید خرازی به شبکۀ سراسری، پست مبدل 63/400 کیلوولت شهید خرازی شامل ایستگاه گازی (GIS) موسوم به NIS2 و ترانسفورماتورهای کاهنده و پست کلید زنی 63 کیلوولت شهید خرازی از نوع فضای بسته موسوم بهMIS2 بهعنوان بخشهای اصلی این پست یاد کرد.
استکی با بیان اینکه کلیۀ مراحل محاسبات، طراحی، نصب، تست و راهاندازی پروژه به دست متخصصان داخلی با بیش از 730،000 نفرساعت انجام شده خاطرنشان کرد: بیش از 60 درصد تجهیزات این پست از داخل کشور تأمین شده که انتقال دانش فنی و اشتغالزایی قابلتوجهی به همراه داشته است.
وی افزود: مراحل راهاندازی و بهرهبرداری از پروژه به این شرح بوده است: برقداری پست کلیدزنی 400 کیلوولت زندهرود؛ برقداری پست گازی 400کیلوولت شهید خرازی؛ برقداری ترانسفورماتورهای کاهنده و پست کلیدزنی 63 کیلوولت شهید خرازی و انتقال تغذیه برق مگامدولهای احیامستقیم شهید خرازی به پست جدید.
تشریح وضعیت فعلی این پروژه بخش دیگری از سخنان استکی بود. وی در این خصوص گفت: در حال حاضر، تغذیۀ برق مگامدولهای احیا مستقیم شهید خرازی که قبلا بهصورت موقت از پست MIS1 برقرار بوده به پست MIS2 منتقل شده و حدود 40 مگاوات از بار شبکۀ برق قدیمی فولاد مبارکه کاسته شده است. همچنین بارهای واحدهای گندلهسازی و مدولهای احیا مستقیم نیز در آینده به پست جدید منتقل خواهد شد و تغذیۀ برق نورد گرم شماره 2 نیز در آینده از محل پست جدید پیشبینی گردیده است. در حال حاضر ظرفیت نصبشدۀ تجهیزات در این پروژه 500 مگاولت آمپر است که تا 1500 مگا ولتآمپر قابلیت توسعه دارد.
وی در ادامه از این طرح بهعنوان یکی از موفقترین پروژههای اجراشده در فولاد مبارکه نام برد و اظهار داشت: بهمنظور استفادۀ حداکثری از توان تولید داخلی، برخی از تجهیزات پروژه علیرغم داشتن امکان تأمین خارجی پیشبینیشده در قرارداد، بومیسازی شدند که مهمترین آنها عبارتاند از: سیستم ثبت خطاها و وقایع (Fault & Event Recorder) پست MIS2؛ تغییر سازنده از زیمنس آلمان به بهینه نیرو؛ راکتورهای سری 6/6 کیلوولت؛ تغییر سازنده از ترنچ اتریش به فراپیام؛ تابلوی میمیک موزاییکی؛ تغییر سازنده از دوموی ایتالیا به طرح نیرو.
استکی در همین خصوص افزود: بومیسازی موارد فوق، علاوهبر کاهش وابستگی به سازندگان خارجی در بهرهبرداری و تعمیرات آینده، صرفهجویی سرمایهگذاری بالغبر 40 میلیارد ریال به دنبال داشته  و پس از بهرهبرداری برای 75 نفر بهطور مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.