A+ A A-

اولین دورۀ کارگاه آموزشی ممیزی سیستم‌های ارزیابی انطباق CI-Marking و CE-Marking

134194985 182295996bfbeb

اولین دورۀ کارگاه آموزشی ممیزی سیستمهای ارزیابی انطباق (Conformity Assessment)
CE-Marking و CI-Marking با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزۀ استاندارد و کیفیت صنایع فولاد کشور و به میزبانی شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.

در اولین روز برگزاری این دوره و در مراسم افتتاحیه که با حضور دکتر بیات، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد و جمعی از مدیران مرتبط در روز دوشنبه 20/۰۳/1398 در جزیرۀ کیش برگزار شد، تدین رئیس واحد پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فولاد مبارکه و مدیر این پروژه بهعنوان سخنران آغازین به اهمیت این مدل در ارتقای کیفیت محصولات فولادی اشاره کرد.
وی گفت: مدل ارزیابی   CI-Marking با الگوبرداری از مدلهای مشابه اروپایی طراحی شده، ولی دامنه و محدودۀ کاربرد آن وسیعتر است و بهدلیل اهمیت دستیابی به سطح کیفی محصولات نیمهتمام نظیر شمش و تختال، این محصولات را هم در برمیگیرد.
تدین با تأکید بر اینکه با تربیت ممیزان مربوطه،   CI -Marking بهصورت عملیاتی و ابتدا در صنایع فولاد بزرگ کشور اجرایی میگردد، خاطرنشان کرد: در قالب این پروژه سازمان ملی استاندارد کشور مسئولیت و اختیارات لازم را به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بهعنوان متولی استقرار و ارزیابی این مدل واگذار کرده است و شرکت فولاد مبارکه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود از این پروژۀ ملی حمایتهای لازم را به عمل آورده است.
در ادامۀ این مراسم، خلیفهسلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز به نقش خطیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در عملیاتی شدن این مدل اشاره و تأکید کرد: این مدل ارزیابی لازم است بهعنوان ضمیمه به کلیۀ استانداردهای محصولات نهایی و محصولات نیمهتمام اضافه شود.
در ادامه، دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران به اهمیت مدل CI بهعنوان یک رویکرد جدید در ارزیابی انطباق کالاهای با پتانسیل ریسک بالا اشاره کرد.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.