A+ A A-

رکورد استفاده از آجرهای نسوز پاتیل‌های مذاب فولاد سبا به 167 ذوب رسید

134194983 182295992acdbd

با تلاش کارکنان تعمیرات نسوز و همکاری مؤثر واحدهای فولادسازی و ریختهگری مداوم و دفتر فنی نسوز در خردادماه 1398، عمر آجرهای نسوز پاتیلهای مذاب فولاد سبا به 167 ذوب افزایش یافت و رکورد جدیدی به ثبت رسید.
احمدرضا بخشایی، رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا  این خبر را داد و با بیان اینکه رکورد قبلی نسوز پاتیل تعداد 153 ذوب و در فروردین سال97 ثبت شده بود گفت: این افزایش تعداد ذوبگیری باعث بهبود میانگین تعداد ذوب نسوز پاتیل از 125 ذوب در سال 97 به 148 ذوب در دو ماه سال جاری شده است.
وی تأکید کرد: این بهبود و افزایش تعداد ذوب باعث صرفهجویی چشمگیر در مصرف نسوز پاتیل و کاهش مصرف از مقدار 3.89 در سال 97 به 2.64 کیلوگرم بر تن مذاب در دو ماه اول سال 98 شده است. این مقدار مصرف برای نسوز پاتیل برای اولین بار در طول بهرهبرداری فولاد سبا به دست آمده است.
در همین خصوص مهدی یزدانی، کارشناس واحد نسوز مجتمع فولاد سبا، کاهش تعداد نفر ساعت مصرفی جهت تخریب و نسوزکاری پاتیل و افزایش آمادهبهکاری پاتیلهای مذاب نسوزچینی جهت ارسال به خط تولید در سبا را از دیگر مزایای دستیابی به این رکورد دانست و گفت: برخی از مهمترین عوامل ثبت این رکورد عبارتاند از: 1- افزایش تولید فولاد مذاب و اسلب ریختهگری در نتیجه گردش منظم پاتیل، کاهش زمان ماند پاتیل با ذوب در LF، کاهش شوکهای حرارتی ناشی از عدم ذوبگیری از پاتیل و زمانهای ماند زیر پیشگرمکنها؛ 2- تغییر گرید ذوب از کم کربن به باکربن متوسط  و کاهش نرخ خوردگی در آجر خط سرباره؛ 3- افزایش کنترل و بازرسی از نسوز پاتیل در زمان ذوبگیری، تخریب و نوچینی نسوز آن؛ 4- ارتباط مداوم و برگزاری جلسات فنی با شرکتهای تأمینکنندۀ نسوز و ارتقای کیفیت نسوز مصرفی در پاتیلها.
رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت فولاد سبا اظهار امیدواری کرد: با انجام مشارکت جمعی سایر قسمتهای تولید، تعمیرات و دفتر فنی شاهد تداوم این موفقیتها در گروه فولاد مبارکه و دستیابی به اهداف سالانه باشیم.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.