A+ A A-

زیرساخت‌های گردشگری مستلزم توجه جدی است

mamirhosseini

مهران امیرحسینی مدیر هتل جهانگردی شمشک:

زیرساخت‌های گردشگری مستلزم توجه جدی است

زیرساخت‌های گردشگری از جمله عوامل موثری هستند که می‌توانند مستقیماً منجر به ارائه خدمات شوند و برخورداری از آنها می‌تواند علاوه بر تاثیر‌گذاری بر توسعه گردشگری می‌تواند به بهبود سطح کیفی زندگی جامعه محلی نیز کمک شایانی بکند.

به طوری که ایجاد زیر ساخت‌های و بهره‌برداری مناسب آن باعث رونق گردشگری و در نتیجه افزایش عایدات اقتصادی گردشگری می‌گردد. عایدات گردشگری، علاوه بر افزایش درآمد کشور، به طور گستردهای در سراسر جامعه پخش گردیده و عامل مهمی در توزیع متوازن درآمد در جامعه میشود. همچنین با گسترش صنعت گردشگری علاوه بر بهبود استانداردهای اقتصادی در مناطق گردشگری، استانداردهای فرهنگی آنان نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

وقتی صحبت در مورد زیر ساخت‌های صنعت گردشگری می‌شود ایجاد مراکز اقامتی و پذیرایی، گسترش راه‌های حمل‌ونقل، دسترسی فیزیکی به جاذبه توریستی، دسترسی به آب لوله کشی، برخورداری از شبکه برق، برخورداری از گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی، وجود سیستم دفع زباله و فاضلاب، فضا‌های سبز و... که همه در طبقه بندی زیر ساخت‌ها در زیر مجموعه زیر ساختهای سخت قرار میگیرند به ذهن خطور میکند اما با توجه به این که واژه زیرساخت‌ها  در درآمد کشور، به طور گسترده‌ای در سراسر جامعه پخش گردیده و عامل مهمی در توزیع متوازن درآمد در جامعه میشود. همچنین با گسترش صنعت گردشگری علاوه بر بهبود استانداردهای اقتصادی در مناطق گردشگری، استانداردهای فرهنگی آنان نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

زیر ساخت‌های نرم متشکل از: اطلاع رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بین‌المللی، مدیریت مناسب بخش‌های صنعت گردشگری، ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران، آموزش و فرهنگ‌سازی مردم جامعه، بهداشت و گردشگری الکترونیک هر کدام شاخص‌هایی  هستند که میتوانند روند دستیابی به نقطه ایدهآل عایدهمندی از صنعت گردشگری را بهبود بخشند و بر ترجیحات و انگیزههای گردشگران بر ورود به منطقه‌ای تاثیرگذار باشند.

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توجه به ماهیت اقتصادی خود دغده و علاقه‌ای برای قوت بخشیدن به زیر ساخت‌های نرم گردشگری جامعه ندارند در حالی که برای دستیابی به آنچه توسعه گردشگری نامیده می‌شود توجه به زیر ساخت‌های نرم که عمدتاً از مسائل فرهنگی نشات میگیرد همانقدر مهم است که زیر ساخت‌های سخت مورد توجه است. در حقیقت توسعه همزمان این دو زیر ساخت به مشابه دو بال پرنده برای پرواز است.علاوه بر بی‌میلی بخش خصوصی برای تقویت این نوع زیر ساخت‌ها عدم وجود ابزار مناسب نقش آفرینی نیز مزید علت گشته تا باعث عدم توازن زیرساخت‌ها ی مورد نیاز گشته است. در اینجا دولت به عنوان متولی عمومی بهبود سطح کیفی جامعه، میتواند با کمک به بخش خصوصی در ترغیب به سرمایهگذاری و ساخت زیر ساختهای سخت، با تمرکز بر استفاده از ابزارهای دولتی اثربخش و فراگیر خود بار ایجاد، تجهیز و نگهداری زیر ساخت‌های نرم را بر عهده بگیرد و تعاملات خود را با بخش خصوصی جهت توسعه متوازن زیرساخت-های گردشگری به حداکثر برساند. بطوری که باعث افزایش انگیزه سفر به کشور به دلیل بهرهمندی از خدمات و زیر ساختهای گردشگری اعم از خدمات هتل داری، سرگرمی، تفریح، تنوع فرهنگها، نژادها و آداب و رسوم باشد.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.