A+ A A-

در ششمین دورۀ جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران صورت گرفت؛ اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فولاد مبارکه

1552115422 3 1

در ششمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران که روز سهشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷ به میزبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعـــــات، جمعـــــی از مقامــــــات، دانشگاهیان، فعالان و سیاستگذاران حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری، نمایندگان کسبوکارهای موفق فناور و نوآور و ارزیابان جایزه برگزار شد، جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فولاد مبارکه اختصاص یافت.


به گزارش اقتصاد و بیمه، در این مراسم که برای سه طیف «بنگاههای صنعتی و خدماتی»، «شرکتهای کوچک فناوریمحور و دانشبنیان» و «شرکتهای هلدینگ» برگزار شد، بر اساس نتایج موردتأیید کمیتۀ ارزیابی جایزه، برای نخستین بار پس از شش سال، در ارزیابیهای این دوره دو شرکت حائز امتیاز لازم برای اکتساب تندیس برنزین از سطوح رقابتی جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران شدند و از این نظر فولاد مبارکه که دارای ماهیتی صنعتی است، بهعنوان نخستین صنعت بدون ارتباط مستقیم به فناوری تشخیص داده شد و توانست در سال 97 با کسب امتیازهای لازم از کمیتۀ ارزیابی تندیس همایش را دریافت کند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فولاد مبارکه که به نمایندگی از مدیرعامل این شرکت، جایزه را دریافت کرد در مصاحبه با خبرنگار فولاد با تأکید بر اینکه تحقیق و پژوهش اصلیترین سیاست فولاد مبارکه است، گفت: توجه فولاد مبارکه به تحقیق و پژوهش در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری باعث شد برترین جایزۀ همایش ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران، به شرکت فولاد مبارکه تعلق گیرد و این انتخاب، نوید ورود بیشتر فناوریهای مدرن بومیسازی شده به شرکت را میدهد.
وی اظهار کرد: امروزه نقش اطلاعات و فناوری در تولید صنایع بسیار حیاتی است و فولاد مبارکه این امر را در سیستم مدیریتی خود نهادینه کرده است.
نیکفر در ادامه افزود: با شرکت در مدلهای مختلف ارزیابی مدیریت فناوری، تلاش میکنیم در چرخۀ رقابت و سودآوری پایداری قابل قبول و فعالیتهای شایستهای داشته باشیم.
وی با ارزشمند خواندن تلاش متخصصان فولاد و پژوهشگران حوزۀ مدیریت فناوری گفت: تلاشهای شرکت فولاد مبارکه در کسب دانش نظام مدیریتی در حوزه فناوری و نوآوری، با بهرهمندی از تجارب و دانش کارشناسان و متخصصین فولاد، پژوهشگران و مشاوران، مراکز دانشگاهی و مشاورۀ شبکههای پژوهشی بینالمللی در حال به ثمر رسیدن است.
معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه در پاسخ به اهمیت بومیسازی فناوری در این شرکت گفت: تلاش و امکانات شرکتهای دانشبنیان میتواند در بومیسازی فناوری و خلق نوآوری، با توجه به مزیتهای موجود در شرکتهای فولادی مؤثر باشد. شرکت فولاد مبارکه با تهیه و تنظیم سند چشمانداز خود در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری، تمام تلاش خود را بر استفاده از آخرین الگوهای فناوری جهت ایجاد بستر مناسب و پیشرفت سازمانی معطوف کرده است.
نیکفر در ادامه افزود:  با عملیاتی کردن ارتقای سطح فناوری در فولاد مبارکه میتوانیم شرکت را به پایداری سودآوری و رقابت برسانیم و مهمتر از همه به افزایش کیفیت و ارتقای رضایت مشتری کمک کنیم.
معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه اکنون ظرفیت مازاد در فولاد جهان وجود دارد، گفت: از چالشهای صنعت فولاد میتوان به استفادۀ بهینه از منابع، سازگاری با محیطزیست، تولید فولاد سبز و تولید فولاد با استحکام بالا اشاره کرد و گذشتن از این چالشها با گسترش عرصۀ دانشهای مختلف بهخصوص توسعۀ پژوهش و نوآوری و استفاده از تکنولوژیهای برتر میسر میشود.
وی در تشریح رویکرد فولاد مبارکه در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری گفت: رویکرد فولاد مبارکه در پژوهش و تحقیق در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری را میتوان دستیابی به تولید و توسعه محصولات جدید، تبدیل کامل فولاد مبارکه از یک شرکت نیازمند به شرکتهای دیگر به یک سازمان مادر، کسب تکنولوژی تجهیزات بهروز فولادی، کسب دانش فنی ایجاد کارخانجات تولیدی فولادسازی در جهان، کسب فناوری اطلاعات مرتبط و تعالی عملیات در حوزه فولادسازی دانست.
در ادامۀ این مراسم، دکتر شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعۀ شرکت فولاد مبارکه، طی سخنانی به ارائۀ تجارب فولاد مبارکه در مدیریت فناوری با هدف فراهم آوردن فرصتهای شناسایی و به اشتراکگذاری تجربیات موفق درزمینۀ توسعه فناوری و تجاریسازی نوآوریها پرداخت و روند روبهرشد نوآوری در صنعت را تشریح کرد.

 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.